Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 15 september 2017

Hej,

Ni kommer idag få hem information om hälsobesöket för era elever i åk 7. Ta också gärna del av broschyren om elevhälsans medicinska insatser för att läsa mer om våra hälsobesök och arbete på skolan.

Med Vänlig Hälsning
Sarah Läthén
Skolsköterska
Hultdalsskolan: måndag, torsdag, fredag
Telefon: 072-582 17 66

Elevhälsans medicinska insatser

 Information till vårdnadshavare

Hälsobesök enligt nationellt program
Förskoleklass/ årskurs 1 särskola
                                            Hälsosamtal, vikt, längd, syn, hörsel
                                            Bedömning av hälsa, utveckling, vaccinationsstatus.                                                 
Vårdnadshavare erbjuds tid tillsammans med barnet. Om vårdnadshavare inte önskar delta, utförs enbart undersökningar.
                             
Årskurs 2                      Vikt och längd

Årskurs 2                      Vaccinering mot mässling-påssjuka-röda hund                         

Årskurs 4                      Hälsosamtal, vikt, längd och rygg
                                   
Årskurs 5                       Vaccinering mot humant papillomvirus (flickor)

Årskurs 7                       Hälsosamtal, vikt, längd, rygg och syn                                     

Årskurs 9                       Vaccinering mot difteri-stelkramp-kikhosta
                                                                                      
År 1 gymnasiet             Hälsosamtal, vikt och längd


Kontakta skolsköterskan om du har frågor eller vill lämna information om ditt barns hälsa. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.
Du kan också nå skolsköterskan via kommunens växel, telefon 011 - 15 00 00
Övriga kontaktuppgifter till Centrala elevhälsans finns på

Verksamhetschef
Elevhälsans medicinska insatser
Centrala elevhälsan


CENTRALA ELEVHÄLSAN
   www.norrkoping.se
Elevhälsans medicinska insatser

Organisation och uppdrag
Elevhälsans medicinska insatser EMI är en del av Centrala elevhälsan som tillhör Utbildningskontoret. Elevhälsans medicinska insatser utgörs av skolsköterskor och skolläkare.

Enligt nationell vägledning ska medicinsk elevhälsa främst vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ och gruppnivå. Hälsofrämjande insatser utgörs av hälsosamtal om hälsa, skolsituation och livsstil som t.ex. sömn, kost, fysisk aktivitet, droger, identitet, sexualitet, sexuell identitet och HBTQ, hedersrelaterat våld och förtryck. Sjukdomsförebyggande insatser utgörs av t.ex. vaccinering.

Elevhälsan erbjuder medicinsk bedömning vid utvecklings- och skolrelaterade hälsoproblem samt enklare sjukvårdsinsatser. Övriga hälsoproblem hänvisas till sjukvården. Skolsköterska och skolläkare bidrar med medicinsk kompetens i skolans elevhälsoarbete t.ex. elevers arbetsmiljö och egenvård.

Sekretess
För skolsköterska och skolläkare är sekretess huvudregel. Det innebär att uppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst och polismyndighet.

Samtycke
Samtycke inhämtas till journalbeställning och vaccinationer.
Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse.
Elevhälsan utgår från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd.

Journal
I elevens journal dokumenteras uppgifter om hälsa, utveckling och vaccinationer. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier, i kommunens stadsarkiv.

Nationellt kvalitetsregister
Registrering av hälsodata i ett nationellt kvalitetsregister syftar till likvärdig elevhälsa, verksamhetsutveckling och att på sikt utgöra underlag för forskning.
Enskilda elevers hälsouppgifter kan inte identifieras i registret.
Vårdnadshavare informeras om nationellt kvalitetsregister och kontaktar skolsköterskan då vårdnadshavaren inte samtycker till att hälsouppgifter överförs till registret. www.emq.nu

Nationellt vaccinationsregister
Registrering av vaccinationer syftar till att följa upp effekten av nationellt vaccinationsprogram och utgör underlag för forskning.

Hälsobesök
Hälsobesök syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Hälsosamtal erbjuds i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7 och i år 1 på gymnasiet.
Inför samtalet fyller eleven i ett hälsoformulär som utgör underlag samtalet.
I förskoleklass eller årskurs 1 särskola fyller elev och vårdnadshavare tillsammans i hälsoformuläret. Ett separat hälsoformulär lämnas till vårdnadshavare för elev i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7.
Vårdnadshavare informeras om hälsobesök under skolåren och kontaktar skolsköterskan om vårdnadshavaren inte samtycker till hälsobesök.

Vaccinering
Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program. Elevhälsan erbjuder vaccination i årskurs 2, årskurs 5 och 9 samt kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.

Elevhälsoarbete
Elevhälsans medicinska insatser bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med bland andra rektor, kurator och specialpedagog. Samtycke krävs för skolsköterskan ska kunna delge berörd skolpersonal hälsouppgifter.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar